ALGEMENE VOORWAARDEN Betastock – Arno Massee

 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op alle

Overeenkomsten tussen de Fotograaf en Opdrachtgever.

Fotograaf: de Fotograaf die lid is van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

(NVJ) en gebruiker in de zin van artikel 6:231 BW

Opdrachtgever: de wederpartij van de Fotograaf en wederpartij in de zin van artikel

6:231 BW.

Overeenkomst: de tussen de Fotograaf en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van

opdracht ex artikel 7:400 BW die al dan niet tot stand komt middels een opdrachtbevestiging of geaccordeerde offerte.

Foto: het door de Fotograaf vervaardigde fotografisch werk.

Werk: de foto’s in de databank Betastock.

Licentie: toestemming van de Fotograaf aan de Opdrachtgever voor openbaarmaking en verveelvoudiging van de Foto door de Opdrachtgever.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van de Fotograaf.

1.2 Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Fotograaf zijn aanvaard.

1.3 Wijziging of afwijking van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen de Fotograaf en Opdrachtgever.

1.4 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven de overige bepaling deze Algemene

Voorwaarden onverminderd van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen in overleg een nieuwe bepaling vast die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.

1,.5 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op van iedere overeenkomst, offerte en rechtshandeling van Betastock/Arno Massee Fotografie , alsmede op ieder gebruik van de Werken, de Website en de Dienst van www.arnomassee.nl en/of www.betastock.net . Door het aanmaken van een account dan wel door gebruik te maken van de beeldbank Betastock, op welke wijze dan ook, aanvaardt Gebruiker onherroepelijk gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

Artikel 2. Privacy en account gegevens

2.1 Om van de beeldbank gebruik te maken, moet de gebruiker een account bij Betastock aanmaken.

2.2 De gebruiker is verantwoordelijk voor het beschermen van zijn inloggegevens.

2.3 Betastock is gerechtigd om het account van de gebruiker buiten gebruik te stellen of te beperken in rechten.

2.4 Betastock is op geen enkele wijze aansprakelijk  of schadeplichtig voor schade die voortvloeit uit het buitengebruik zijn van de beeldbank/web-site Betastock.net.

2.5 In de Privacystatement staat aangegeven welke gegevens Betastock van gebruiker nodig heeft voor het aanmaken van een account.  Hier in staat ook vermeld hoe Betastock omgaat met de privacy gegevens en welke gegevens bewaard worden.

2.6 “Trusted client” account. Bij gebruik van een “trusted client” account worden alle door de gebruiker gedownloade beelden achteraf gefactureerd. De afgegeven licentie voor gebruik via de “trusted client” optie is ten alle tijde een redactionele licentie voor één titel.

Artikel 3. Opzegging 

3.1 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, om welke reden dan ook, is de Opdrachtgever verplicht de overeengekomen vergoeding volledig te betalen ongeacht of de Fotograaf werkzaamheden heeft verricht. Deze betalingsverplichting geldt niet voor de niet professionele Opdrachtgever, die is bij opzegging een naar redelijkheid vast te stellen deel van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

3.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt binnen 24 uur nadat deze tot stand is gekomen en de Fotograaf nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is Opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.

3.3 Een Overeenkomst waarvoor de Fotograaf onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet worden opgezegd.

3.4 Zowel Opdrachtgever als Fotograaf hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Artikel 4. Duur Overeenkomst en termijnen

4.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat de Foto is geleverd, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. Indien partijen voor de levering van de Foto een termijn overeen zijn gekomen dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 5. Klachten

5.1 Klachten over de kwaliteit van de foto of uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering van de foto of werk  schriftelijk en met redenen omkleed aan de Betastock kenbaar worden gemaakt. Na afloop van deze termijn kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op niet-nakoming van de overeenkomst door Betastock en vervallen de rechten die daarmee verbonden zijn.

Artikel 6. Auteursrecht en gebruiksrecht

6.1 Het auteursrecht op de Foto/Werk berust uitsluitend bij de Fotograaf.

6.2 De Licentie wordt door de Fotograaf schriftelijk verleend. Indien de Overeenkomst niet schriftelijk tot stand is gekomen dan wel wanneer de Overeenkomst de Licentie niet nader specificeert, dan verwerft de Opdrachtgever niet meer dan een éénmalig niet-exclusieve Licentie voor het doel, de wijze en de oplage die partijen bij het aangaan van de Overeenkomst voor ogen hebben gehad.

6.3 Een exclusieve Licentie kan uitsluitend bij akte overeen worden gekomen.

6.4 De Licentie wordt verleend op voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de factuur. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van de Fotograaf tijdig en volledig te betalen, dan vervalt de Licentie met terugwerkende kracht. Alle reeds verrichte openbaarmakingen en/of verveelvoudigingen door of namens Opdrachtgever worden alsdan beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf en dienen vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur te worden gestaakt. Opdrachtgever is vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur schadeplichtig jegens de Fotograaf zoals omschreven in artikel 6.6 van deze Algemene Voorwaarden.

6.5 Iedere openbaarmaking van de Foto/Werk door of namens de Opdrachtgever die niet onder de Licentie valt, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht ten gevolge waarvan de Opdrachtgever schadeplichtig is jegens de Fotograaf zoals omschreven in 6.6 van deze Algemene Voorwaarden.

6.6 Bij inbreuk op het auteursrecht is de Opdrachtgever aan Betastock tenminste een

schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van drie maal (300%) het overeengekomen of

gebruikelijke honorarium voor een dergelijke vorm van gebruik, onverminderd het aan de Fotograaf toekomende recht op schadevergoeding volgens de wet.

6.7 De Licentie is niet overdraagbaar behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Betastock. Het is Opdrachtgever niet toegestaan sublicenties te verlenen aan derden behoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Betastock.

6.8 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever eindigt de Licentie van rechtswege, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

6.9 Beëindiging van de Overeenkomst laat de verleende Licentie en de daarmee samenhangende rechten en verplichtingen onverlet, tenzij de Overeenkomst is beëindigd op grond van het bepaalde in 6.8 van deze Algemene Voorwaarden.

6.10 Onder voorwaarde dat de gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verleent Betastock de gebruiker een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie. De geselecteerde werken/foto’s kunnen worden gebruikt conform het bepaalde in de overeenkomst en de algemene voorwaarden zoals hier omschreven.

Gebruikslicenties:

6.11 Redactionele licentie: Redactionele content heeft een educatief, informatief karakter en zie je terug in kranten, magazines, nieuwswebsites ter ondersteuning van een informatieve tekst waarin géén producten of diensten van de gebruiker worden gepromoot. De redactionele licentie omvat gebruiksrechten voor kranten, binnenwerk van boeken en tijdschriften, educatieve uitgaves, nieuws- en blog berichten, nieuwsuitzendingen, brochures zonder winstoogmerk. De licentie is geldig voor één titel.

6.12 Commerciële licentie: Creatieve content is voor commercieel gebruik; denk hierbij aan advertenties, promoties. De commerciële licentie omvat gebruiksrechten voor bedrijfs websites, verpakkingen, posters en reclame-uitingen, uitingen op billboards, point of sale reclame en advertenties.

Artikel 7. Persoonlijkheidsrechten

7.1 Opdrachtgever neemt bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Foto de

persoonlijkheidsrechten van artikel 25 van de Auteurswet 1912 in acht. Opdrachtgever is steeds verplicht bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Foto/Werk de naam van de Fotograaf / Betastock duidelijk te vermelden.

7.2 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van eenmaal (100%) de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding.

Artikel 8. Opdracht

8.1 Betastock heeft het recht om binnen de kaders van de Overeenkomst de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

8.2 Wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door Betastock is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten. De kosten van wijziging komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

8.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van Betastock, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft de Fotograaf recht op een aanvullende vergoeding.

Artikel 9. Facturering en betaling

9.1 Betaling geschiedt binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeld.

9.2 Facturering kan geschieden vanaf het moment van levering van de Foto/Werk.

9.3 Per licentie zal Betastock aan gebruiker het geoffreerde of het op de beeldbank vermelde bedrag in rekening brengen. Tenzij anders aangegeven zijn alle door Betastock genoemde bedragen in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW).

9.4 Indien Opdrachtgever geen gebruik maakt van de Licentie, dan ontslaat dit de Opdrachtgever niet van diens betalingsverplichting.

9.4 Opdrachtgever heeft niet het recht om de betalingsverplichting op te schorten.

9.6 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke handelsrente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

9.7 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van de Fotograaf onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Betastockis, behoudens opzet of grove schuld zijdens de Fotograaf/Betastock, nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Foto al dan niet geleden door de Opdrachtgever.

10.2 De aansprakelijkheid van Betastock is in alle gevallen beperkt tot de directe schade die door Opdrachtgever daadwerkelijk is geleden.

10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 is de aansprakelijkheid van de Fotograaf te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit de Fotograaf uitdrukkelijk uit.

10.4 Indien derden met betrekking tot de openbaarmaking van de Foto door of namens Opdrachtgever enige aanspraak jegens Betastock aankondigen of aanhangig maken, zullen de Opdrachtgever en Betastock in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. Betastock en Opdrachtgever dragen ieder de eigen kosten daarvan.

Artikel 11. Rechts- en forumkeuze

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 10.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Betastock | www.betastock.net